https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu
 Naziv in sedež javnega zavoda:Občinska knjižnica Jesenice
Trg Toneta Čufarja 4
 Odgovorna uradna osebaVeronika Osredkar, direktorica
Tel.: 04/5834 203
E-mail: veronika.osredkar@knjiznica-jesenice.si
 Datum prve objave kataloga1. marec 2007
 Datum zadnje spremembe/
 Spletni naslov katalogaKatalog je dostopen na uradni spletni strani Občinske knjižnice Jesenice http://www.knjiznica-jesenice.si v elektronski obliki, vse objavljene informacije je mogoče natisniti.
 Druge oblike katalogaTiskana oblika je dostopna v tajništvu Občinske knjižnice Jesenice
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

 Opis delovnega področja javnega zavoda

Javni zavod Občinska knjižnica Jesenice izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) zajema:

 • izbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

Razen nalog javne službe izvaja zavod še naslednje dejavnosti:

 • izdaja ter prodaja publikacije v knjižni in neknjižni obliki,
 • opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,
 • nudi interesentom pogodbene storitve s področja svojega delovanja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:Povezava
 Organigram organa

Organigram zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice (Uradni list RS, številka 44/2009), je bil v letu 2015 konstituiran novi svet knjižnice kot upravni organ.

Svet zavoda knjižnice od leta 2020 do leta 2025 (člani):

 • Jelka Mihajlovska (predstavnica uporabnikov in predsednica)
 • Nataša Kokošinek (predstavnica zaposlenih)
 • Simona Mohorč (predstavnica ustanovitelja)
 • Zvonko Perat (predstavnik ustanovitelja)
 • Ivo Ščavničar (predstavnica ustanovitelja)
 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 Pristojna osebaVeronika Osredkar, direktorica
(veronika.osredkar@knjiznica-jesenice.si)
Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice
Telefon: 04 /5834 203Za posredovanje informacij javnega značaja je v primeru odsotnosti direktorice javnega zavoda pristojna tudi:
namestnica direktorice: Nevenka Jenkole (nevenka.jenkole@knjiznica-jesenice.si) , 04/5834 202
 

2.c Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

 

2.d Neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov (velja za ministrstva in vladne službe)

 Zakonski in podzakonski predpisi za področje kultureVsi zakonski in podzakonski predpisi dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakoni – Knjiga in knjižničarstvo
 

2. e Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 Seznam strateških in programskih dokumentoveljavnih predpisov
 

2. f  Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 Katalog storitev
 • Izposoja knjižničnega gradiva
 • Premične zbirke
 • Prireditve in dejavnosti za mlade
 • Prireditve in dejavnosti za odrasle
 • Središče za samostojno učenje
 • Elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • Informacijska točka EU
 • Informacijska točka Sveta Evrope
 • Informacijsko opismenjevanje
 • Obiski knjižnice
 • Prireditve ob zaključku Bralne značke
 

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 Zbirka podatkov o uporabnikih

Evidenca oseb, vpisanih v Jeseniško knjižnico na podlagi pristopne izjave.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001).
Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • zaposleni
 • študenti
 • zaposleni v matični ustanovi
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • samostojni obrtniki
 • kmetje
 • svobodni poklici
 • gospodinje
 • brezposelni

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega in začasnega bivališča
 • krajevna skupnost
 • občina
 • izobrazba
 • šola in razred
 • ime in priimek očeta ali matere oz. skrbnika (za otroke)
 

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 Knjižnični katalog Cobiss 
 

2. i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
 Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletu (http://www.knjiznica-jesenice.si) v html, pdf in word formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in brskalniki za pdf oziroma MS Word format.
Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v upravi knjižnice, Trgu Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, telefon: 04/5834 203.
 Gradivo, kupljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo
 

 

Gradivo MIK januar-junij 2021