https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu
 Naziv in sedež javnega zavoda:Občinska knjižnica Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
 Odgovorna uradna osebaVeronika Osredkar, direktorica
 Datum prve objave kataloga1. 3. 2007
 Datum zadnje spremembe20. 9. 2021
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 Opis delovnega področja javnega zavoda

Javni zavod Občinska knjižnica Jesenice izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) zajema:

 • izbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliografsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

Poleg nalog javne službe izvaja zavod še naslednje dejavnosti:

 • izdaja ter prodaja publikacije v knjižni in neknjižni obliki,
 • opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva,
 • nudi interesentom pogodbene storitve s področja svojega delovanja,
 • opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

 Svet zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Občinske knjižnice Jesenice (Uradni list RS, številka 44/2009 in spremembe), je bil v letu 2020 konstituiran novi svet knjižnice kot upravni organ.

 Svet zavoda knjižnice od leta 2020 do leta 2025 (člani):

 • Vesna Tušek (predstavnica uporabnikov)
 • Nataša Kokošinek (predstavnica zaposlenih)
 • Mojca Konobelj (predstavnica ustanovitelja)
 • Zvonko Perat (predstavnik ustanovitelja)
 • Ivo Ščavničar (predstavnik ustanovitelja in predsednik sveta)
 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 Pristojna oseba
 

2.c  Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

 

 

2.d  Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejših poročil, stališč, mnenj in analiz z delovnega področja organa, po vsebinskih sklopih

 Seznam strateških in programskih dokumentov
 

2. e Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

 Vrste storitev
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • prireditve in dejavnosti za otroke
 • prireditve in dejavnosti za odrasle
 • razstavna dejavnost
 • elektronski referenčni servis Vprašaj knjižničarja
 • vodeni ogledi knjižnice
 • Mladinsko središče (knjižnica Kranjska Gora)
 

2. f  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

 Seznam evidenc
 • Evidenca uporabnikov storitev Občinske knjižnice Jesenice (na podlagi Zakona o knjižničarstvu, l. št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
  Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
  Nevenka Jenkole
  E-naslov: osebnipodatki@knjiznicajesenice.si
 • Evidenca zaposlenih (na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Uradni list RS, št. 40/06)
 

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 Seznam zbirk
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletu (http://www.knjiznica-jesenice.si).
 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v upravi knjižnice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice, od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, po vnaprejšnji najav na telefonski številki: 04/5834 203.
4. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
Navedba pogojev za zaračunanje stroškov:
 • Če je dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, jih zavod lahko zaračuna skladno s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.